มัธยมศึกษา : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

Picture
   โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่2/2540 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2540 โดยเปิดรับระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรเพิ่มเติม ในระดับก่อน ประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 462/2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป

พ.ศ.2537  :  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2537  บริษัท  บางกอกแอร์พอร์ท  อินดัสทรี  จำกัด  โดยคุณอนันต์ กาญจนพาสน์   เจ้าของโครงการเมืองทองธานี   ได้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีแมร์มีเรียม กิจเจริญ เจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ จากนั้นจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 3 หลัง (ST.JOSEPH, MYRIAM, THE HOLY FAMILY) ด้วยทุนทรัพย์ของมูลนิธิฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา

พ.ศ.2540 : ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน โดยนางสาว รจิต กิจเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2540 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2540และนางสาว สว่างจิตต์ ชมไพศาล เป็นผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2540 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2540 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยเปิดรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,275 คน  ครูไทย  87  คน  ครูชาวต่างชาติ  27  คน  และนักบวช  4  ท่าน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่บริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเป็นโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ทำพิธีเสกอาคารเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2540 โดยคุณ พ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ , คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม, คุณ พ่อชัชวาล แสงแก้วภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

พ.ศ.2541 : ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ตามใบอนุญาตเลขที่ 278/2541 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541

พ.ศ.2542 : เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี จาก นางสาว รจิต กิจเจริญ เป็นนางสาว จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ ตามใบอนุญาตเลขที่ 162/2542 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2542

พ.ศ.2543  :  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  เดิมชื่อ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  เมืองทองธานี และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ตามใบอนุญาตเลขที่ 139/2543 ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2543 และใช้ชื่อภาษาอังกฤษ เป็น ST.FRANCIS XAVIER SCHOOL ตามใบอนุญาตเลขที่ 140/2543 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2543 และในปีการศึกษา 2543 ได้รับอนุญาตให้ขยายห้องเรียนจากเดิม 38 ห้อง เป็น 84 ห้อง ความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนจำนวน 4,032 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 315/2543 และได้รับอนุญาตให้เพิ่มพื้นที่ของโรงเรียนจากเดิม จำนวน 10 ไร่ เป็น 23 ไร่ 32 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2543 

พ.ศ.2544  :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดป้ายโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  และหอประชุมมีเรียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544  และได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จากเดิมเปิดสอนระดับประถมศึกษา เป็นเปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ตามใบอนุญาตเลขที่ 126/2544 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2544

พ.ศ.2545 : โรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตร "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2545"  เป็นรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยผู้บริหารของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ คือ เซอร์เรจีนา ชมไพศาล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่จันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2546 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

พ.ศ.2546  :  เซอร์ฟรังซัวส์  ชีรานนท์  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้แต่งตั้งเซอร์มารีอา โปลีน ชูวิรัช ดำรงตำแหน่งอธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ และได้บรรจุเป็นผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2546 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 และมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 240/2546 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียนจากเดิม อายุ 6 ปี เป็นอายุ 3 ปี ตามใบอนุญาตเลขที่ 461/2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 และได้ขยายหลักสูตรจากเดิมเปิดสอนระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 462/2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 และในปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร  ค.ส.ล. 4 ชั้น  เพื่อเป็นอาคารเรียน  ความจุนักเรียน 1,676 คน  รวมกับความจุเดิม 4,032 คน   รวมความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน 5,708 คน  ตามใบอนุญาตเลขที่ 463/2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546

พ.ศ.2547 : เซอร์มารีอา โปลีน  ชูวิรัช  อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้จัดสร้าง “ศูนย์สร้างสรรค์จินตภาพ”  เพื่อช่วยส่งเสริมจินตนาการอันไม่รู้จบของนักเรียน เป็นการเชื่อมโยงความรู้ให้เป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ขึ้น ประกอบด้วย  ห้องโลกนักคิด  อาณาจักรนักอ่าน  บ้านศิลปะ  อัจฉริยะไอที  เวทีศักยภาพ  และในปีเดียวกันได้สร้าง ศูนย์ภูมิปัญญาไทย  ประกอบด้วย ห้องงานปั้น งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานอาหาร  และได้จัดสร้าง “ศูนย์ทดสอบสมรรถภาพ”  ทั้งภาคภาษาไทย  และภาคภาษาอังกฤษ

พ.ศ.2548     :   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงประทานนามและเสด็จมาทรงเป็นประธานเปิด สวนพิพิธศึกษา เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์”  เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2548 โดยเซอร์มารีอา โปลีน  ชูวิรัช   อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์เป็นผู้กล่าวรายงาน   สวนนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ   ชาวเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ประกอบด้วย สวนอักษร, สวนสรรค์ปัญญา, สวนศิลป์

พ.ศ.2550  :  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3 ) ตามใบอนุญาตเลขที่ 2 -309/2550 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 และได้เปิดศูนย์ “โลกอัจฉริยะ”  โดยเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม เป็นประธานในการเปิดศูนย์ ซึ่งศูนย์นี้สร้างขึ้นเพื่อนเป็นการเรียนรู้สู่ความสุขของนักเรียนอนุบาล เป็นการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของHoward Gardner ประกอบด้วย คุณลุงต้นไม้, พี่กบเสียงใส,  เจ้าเสือนักคิด,  ม้าลายช่างศิลป์,   คุณโจ๊กช่างเจรจา และดร.สิงห์นักทดลอง

            พ.ศ.2551 :  เซอร์มารีอา โปลีน   ชูวิรัช  อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้จัดสร้างอาคาร QUEEN OF HEAVEN เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย QUEEN OF HEAVEN LIGARY แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อยู่ชั้นที่ 1 เป็นห้องสมุดที่มีสีสันสดใสและเป็นแหล่งรวมเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน เรื่องสั้น และวรรณกรรมที่หลากหลายเพื่อทำให้เด็กได้รู้จักโลกใบนี้ให้มากขึ้น ส่วนที่ 2 อยู่ชั้นที่ 2 ห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการความรู้แขนงต่าง ๆ อย่างครบครัน  ห้อง E-LIBRARY  แหล่งที่รวมความรู้จำนวนมหาศาลที่จัดการระบบงานห้องสมุด บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชั้นที่ 3  ประกอบด้วย ห้อง THEATER เป็นห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้โดยผ่านทางภาพนิ่ง ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ห้องเทิดพระเกียรติ...จักรีวงศ์   เป็นห้องที่รวบรวมพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์ของราชวงศ์จักรี  ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 - 9 รวมทั้งพระนิพนธ์ต่าง ๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์

ที่มา www.stfx.ac.th