มัธยมศึกษา : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

Picture
  

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Picture