การศึกษา
อนุบาล: อนุบาลวัฒนผล
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 : โรงเรียน อนุราชประสิทธิ์ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 : โรงเรียน อนุราชประสิทธิ์ 
มัธยมศึกษา : โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
มหาวิทยาลัย :
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์